อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม ประจำปี 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์วางแผนการบริหารงานในองค์กร และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาได้ให้ข้อเสนอแนะและอวยพรนักศึกษา ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์