อบรมภาวะผู้นำ จริยธรรมและเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานเป็นทีมและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาวะผู้นำ จริยธรรมและเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานเป็นทีมและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและการทำงานเป็นทีม และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ณ ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี