ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรโดยออกแบบการพัฒนาทักษะ

วันที่ 23 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรโดยออกแบบการพัฒนาทักษะ 5 MODULE + 1 MODULE (INNOVATION TECHNOLOGY) การจัดทำหลักสูตร (Non-Degree) “หลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” การจัดทำหลักสูตร “การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (T-VER)” รวมทั้งมีแผนการขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการหลักของอุตสาหกรรมในพื้นที่ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ