ประชุมที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงสำหรับการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วันที่ 23 พ.ย. 65 เวลา 14.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงสำหรับการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ระยะเวลาการจ้างระยะที่ 3 ซึ่งจะครบระยะเวลาประเมินระหว่างสัญญาจ้าง ในปี พ.ศ. 2566 และปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ