ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 พ.ย. 65 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานอนุกรรมการดำเนินโครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมมีการพิจารณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ด้วยโมเดลดุลย์แห่งคุณค่า 5 มิติ (V=BCG Model) ของภูมิอารยธรรม สุวรรณภูมิ ในพื้นที่ต้นแบบ EEC (SV-EEC Sandbox) ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วม 4 หน่วยงาน ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)
3. มหาวิทยาลัยรังสิต (มรส.)
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.)
เพื่อพิจารณาในด้าน
– ศักยภาพ ต้นทุน การทํางานของแต่ละ node
– ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของแต่ละ node (เช่น ข้อมูลอารยธรรม ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น วัฒนธรรม เส้นทางประวัติศาสตร์ ถูกเก็บรวบรวมไว้แล้ว เป็นต้น
– แผนบูรณาการงานวิจัยและการจัดทำข้อเสนอโครงการเสนอแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อดำเนินโครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ในปีงบประมาณ 2567
รวมไปถึงการประชุม สัมมนา Workshop เชื่อมโยงเครือข่ายและบูรณาการความ ร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการร่วมกับภาคีเครือข่าย 10 หน่วยงาน ที่ร่วมลง นาม MOU และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่ต้นแบบ EEC (SV-EEC Sandbox) และพื้นที่ตามเส้นทางที่เกี่ยวข้อง