ประชุมคณะกรรมการจัดทำเสื้อกีฬาในโครงการ สร้างแรงจูงใจสานสายใยราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์)

วันที่ 23 พ.ย. 65 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ในฐานะประธานกรรมการดำเนินโคตรงการสร้างแรงจูงใจสานสายใยราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ประชุมคณะกรรมการจัดทำเสื้อกีฬาในโครงการ เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบ และมีความมารตฐานการตัดเย็บ ก่อนสั่งดำเนินการผลิต ทั้งนี้โดยมีบริษัท DiAZ imagine the unlimited ได้นำเสื้อที่ได้รับการออกแบบโดยคุณบำรุง ฉิมภาลี งานประชาสัมพันธ์ ผู้ออกแบบเสื้อในปีนี้มานำเสนอเป็นครั้งที่ 2 ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการผลิตได้และให้ทันกำนดเวลา เพื่อมอบให้กับคณาจารย์และบุคลากรสวมใส่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น2 อาคารราชนครินทร์