ต้อนรับคณะหน่วยตรวจสอบภายในและเตรียมการรับตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมร่วมต้อนรับคณะหน่วยตรวจสอบภายในและเตรียมการรับตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน ด้านต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ