เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์

วันที่ 21 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์จารุต ฐิติวร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชนด้านววน. ระหว่าง สป.อว. กับ มหาวิทยาลัย วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์