ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดรถรับ-ส่ง เพื่อให้บริการนักศึกษาในการเดินทางระหว่างมหาวิทยาลัย

วันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดรถรับ-ส่ง เพื่อให้บริการนักศึกษาในการเดินทางระหว่างมหาวิทยาลัยราชถัฏราชนครินทร์ อ.เมือง และมหาวิทยาลัยราชถัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการรถรับ-ส่งให้ทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้น ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ