ประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนแผนวิจัยแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนแผนวิจัยแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ38 แห่งทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา โครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืนจากกองทุนดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน e-Marketplace สำหรับจำหน่ายสินค้าชุมชนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องจ้างจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง แห่งละไม่น้อยกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเข้าสู่แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน