พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่

วันที่ 18 พ.ย. 65 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ตามแผนนโยบายของประเทศ ระหว่าง บริษัททีเอสอาร์เทค จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการนี้ บริษัททีเอสอาร์เทค จำกัด ได้มีการมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมในโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ชั้น 3 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า