โครงการอบรมการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 16 พ.ย. 65 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ จัดโครงการอบรมการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยมี อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า