ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 16 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ผู้แทนจาก 5 คณะ เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาวิชาการ และอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน นางสาวศิริพร ขจรพันธ์ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระ พิจารณาดังนี้ รับทราบการรายงานข้อมูลคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และการเตรียมความพร้อมของ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาการเสนอขออนุมัติ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ครั้งที่ 1) พิจารณาการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 หลักสูตร