โครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565  เวลา 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเตรียมงานโครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยตัวแทนทั้ง 5 คณะ