โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”

วันที่ 16 พ.ย. 65 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประชาสัมพันธ์องค์กรและการทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความน่าสนใจในการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางและเพิ่มศักยภาพในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ตลอดจนให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ในการนี้มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณจ็อบ นิธิ สมุทรโคจร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง”การประชาสัมพันธ์องค์กร” ในช่วงเช้า และอาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ มาบรรยาย เรื่อง “การทำงานเป็นทีม” ในช่วงบ่าย ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น2 อาคารเรียนรรวมและอำนวยการ