ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 16 พ.ย. 65 เวลา 13.30 น. คุณบุญมี ศรีสุข ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี นำเสนอข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากเว็บไซต์ WEBOMETRICS นายกันตภณ ครองทรัพย์ นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ และนายจตุพล กองเวิน ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการถอดบทเรียนและเผยแพร่ผลงานวิศวกรสังคม (Social Engineer Sharing Day RRU) คุณศริฎา กัลยาณชาติ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการทางจิต ชมรมบ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาล อาจารย์บุณยวีย์ เสนาบุญญฤทธิ์ อาจารย์คณะพยาบาล นำเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ผู้ให้บริการฟื้นฟูสุขภาวะใจ-กาย-เพื่อนเข้าใจเพื่อน และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) เติมใจให้ตน และคนข้างเคียงฯ อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำเสนอโครงการนิทรรศการหุ่นยนต์บริการและระบบอัจฉริยะ (Robotics and AI Showcase 2022) และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ กับบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจารย์ ดร.ฐาปนา นามประดิษฐ์ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และอาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ปิ่นทอง ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม นำเสนอโครงการสร้างความร่วมมือและบริการวิชาการ “การเขียนโปรแกรมควบคุม AGV ทำงานร่วมหุ่นยนต์ Dobot Magician” หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับโรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน จังหวัด ฉะเชิงเทรา รวมทั้งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการหากลุ่มเป้าหมายในหลักสูตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) และที่ห้องสายทิพย์ (ห้องรับรอง) ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ