ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 11/2565 (สัญจร)

วันที่ 12 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 11/2565 (สัญจร) ณ ห้องนางนวล ชั้น 1 อาคารบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา