สอบข้อเขียนผู้ที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนผู้ที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2566 ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาสังคมศึกษา ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา