มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 16 จากการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้มอบธงเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 16 ให้แก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีนางวัฒนา เวศวงศ์ษาทิพย์ รักษาการหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา และนายกันตภน ครองทรัพย์ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นผู้รับมอบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี