พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 11 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยระบบคลังปัญญาดิจิทัลที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลพลิกผัน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้ร่วมลงนาม ประกอบด้วย นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสาโรช น้อยใจบุญ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง และสถานศึกษา 13 แห่ง หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะได้ร่วมชมนิทรรศการผลงานเด่นของสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ณ อาคารบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า