พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ

วันที่ 12 พ.ย. 65  เวลา 13.19 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แด่ พระครูปลัดธรรมานุวัตร (รณชัย เตชปญฺโญ) หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ เจ้าคณะตำบลบางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และมีพระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสันโน) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการสภาฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธี ณ วัดจุกเฌอ ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา