มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จับมือผู้ประกอบการเลี้ยงปลากะพงรายใหญ่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จับมือผู้ประกอบการเลี้ยงปลากะพงรายใหญ่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและ ประสบการณ์
วันที่่ 1 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินการโครงการปฏิรูปการศึกษา ในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ บรรจงฟาร์ม และ บุญสว่างฟาร์ม โดยนายบรรจง นิสภวาณิชย์ เจ้าของบรรจงฟาร์ม และนายสุทธิ มะหะเลา เจ้าของบุญสว่างฟาร์ม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการประสานความร่วมมือ ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมไปถึงเพื่อสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เอื้ออำนวยการให้สถานประกอบการเป็นศูนย์การเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่พร้อมถ่ายทอดให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ทั้งระบบทวิภาคีและฝึกงาน ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา ได้เข้ารับการฝึกทักษะจากการปฏิบัติงานจริง ภายในสถานประกอบการ ตลอดจนฝึกอบรมจากสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและ ประสบการณ์ ซึ่งมิอาจหาได้จากตำราหรือห้องเรียน ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันกับสถานประกอบการด้านการเกษตร