ลงพื้นที่ เรือนปู่เรียน บ้านเรือนไทย ต้นตระกูล “สังขปรีชา” ที่มีความเก่าแก่กว่า 160 ปี

วันที่ 31 มี.ค. 65  เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมคณะ อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เรือนปู่เรียน บ้านเรือนไทย ต้นตระกูล “สังขปรีชา” ที่มีความเก่าแก่กว่า 160 ปี ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมประชุมกับนายชุมพล สังขปรีชา ประะธานวิสาหกิจชุมชน ตำบลท่าไข่ และเจ้าของเรือนปู่เรียน นายสุฤกษ์ ศิลปอนันท์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการยกระดับการบริหารจัดการและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงการย่อย การท่องเที่ยวทางน้ำคลองนครเนื่องเขต “สายน้ำข้ามกาลเวลา” ก่อนที่จะนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในลำดับต่อไป