พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์