โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop “ความต้องการจำเป็นด้านทักษะและตำแหน่งของตลาดแรงงานปัจจุบัน”

วันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop “ความต้องการจำเป็นด้านทักษะและตำแหน่งของตลาดแรงงานปัจจุบัน” จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู, ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์, รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี และรองศาสตราจารย์ ดร.วสิน อิงคพัฒนากุล ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารคณะ ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 90 คน.