ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการสร้างอนาคตบัณฑิต สู่สถานประกอบการ)

วันที่ 30 พ.ค. 67 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (โครงการสร้างอนาคตบัณฑิต สู่สถานประกอบการ) รอบ 2 เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์