ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 30 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) และที่ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์