ประชุมหารือภาระงานอาจารย์

วันที่ 29 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือภาระงานอาจารย์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์