การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการประเมินผลกระทบทางสังคม

วันที่ 28 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อเรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Evaluation)” ภายใต้โครงการฝึกอบรมการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Evaluation) เพื่อวิเคราะห์มูลค่าของผลกระทบทางสังคม ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวนี้จะเป็นพื้นฐานในการสร้างผลกระทบที่สำคัญยิ่งต่อมหาวิทยาลัยและนักพัฒนาในการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการ รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการที่ทำนั้นจะสามารถสร้างผลกระทบและเกิดประโยชน์เชิงสังคมได้ในวงกว้าง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ