ปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

วันที่ 28 พ.ค. 67 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารบางคล้า เป็นประธานกล่าวปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา : อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills แกนนำนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2567 ณ Yajai Beach Resort อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง การมีภาวะผู้นำ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม รวมไปถึงเพื่อเสริมสร้างทักษะ “วิศวกรสังคม” และการใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม ให้กับผู้นำนักศึกษา ตลอดจนเพื่อพัฒนาแกนนำวิศวกรสังคมในการขับเคลื่อนวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัย