ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 29 พ.ค. 67 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเตรียมต้อนรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 แนวปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2) การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ ในปี 2568 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์