ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 23 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยดร.สมยงค์ สีขาว ประธานหลักสูตรฯ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ