โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 22 พ.ค. 67 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมจัดโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ เศรษฐกิจฐานราก โดยได้จัดอบรมให้ความรู้และลงมือปฏิบัติ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การทำดินปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ในโครงการยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ของ 11 อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” โดยมี ​นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีพระครูวีรปัญโญภาส เจ้าอาวาสวัดวังเย็น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลวังเย็น สมาชิก อบจ. พัฒนาการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดวังเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา