เดินวิ่งสมาธิวิสาชะพุทธบูชาถือศีลห้าลดละอบายมุขปี2567

วันที่ 22 พ.ค. 67 เวลา 05.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงาน เดินวิ่งสมาธิ วิสาชะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา (บริเวณด้านข้างวัดโสธรวรารามวรวิหาร) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา