คณะทำงานจัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้า

วันที่ 17 พ.ค. 67 เวลา 08.00-13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมด้วยอาจารย์วชิรพงษ์ มณีนันทิวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรงานเลขานุการผู้บริหาร ร่วมกับคณะทำงานจัดงานการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่ พบปะกับเกษตรกร ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้า ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ และที่บ้านของนางคำพอง ประจักษ์จิต ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต เพื่อติดต่อนำผ้าไหมของกลุ่มเกษตรกร มาจัดแสดงภายในงานแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา งานราชภัฏวิจัยและการจัดนิทรรศการของเส้นทางการท่องเที่ยว