ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกองทุนอีอีซี

วันที่ 17 พ.ค. 67 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกองทุน อีอีซี เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการพัฒนาโครงการที่จะขอรับเงินจัดสรรจากกองทุน ณ ซันทารา เวลเนสรีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ.ฉะเชิงเทรา