ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 16 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาออกประกาศการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรม Zoom) และที่ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์