พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่สู่แพลตฟอร์มออนไลน์

วันที่ 16 พ.ค. 67 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยนายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา และชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ โดยนายวันชัย สืบสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ ซึ่งมีนางขวัญกมล ฉายแสง ประธานชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ และทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ รวมไปถึงผู้ค้าจากชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในชุมชนรักษ์ตลาดบ้านใหม่ เทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา เพื่อรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) รวมไปถึงสร้างรูปแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในชุมชนรักษ์ตลาดบ้านใหม่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ตลอดจนยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของตลาดบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา