กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในชุมชนรักษ์ตลาดบ้านใหม่

วันที่ 16 พ.ค. 67 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในชุมชนรักษ์ตลาดบ้านใหม่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในชุมชนรักษ์ตลาดบ้านใหม่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.)
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ และทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรักษ์ตลาดบ้านใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน ซึ่งมีวิทยากรนำโดยแพทย์แผนไทย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมด้วยคณะวิทยากรประจำกลุ่ม ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา