โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลและทรัพยากรท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 14 พ.ค. 67 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอารีรักษ์ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อวางแผนร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลและทรัพยากรท้องถิ่น และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน