ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

วันที่ 16 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์