admin

คณะผู้บริหาร ร่วมพูดคุยและให้กำลังใจ คณาจารย์และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันที่ 17 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพูดคุยและให้กำลังใจ คณาจารย์และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ที่ก้าวเข้ามาสู่รั้วสารภี หรือเข้ามาเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อย่างเป็นทางการ ณ บริเวณโถงชั้นที่ 1 และที่ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ

วันที่ 16 มิ.ย.65 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาจารย์ทวีทรัพย์ เจือพานิช ผู้แทนฝ่ายบริหาร อาจารย์วิยารัตย์ กุมุทนาถ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และอาจารย์ทสพล รวมฉิมพลี ผู้จัดการฝ่ายรับรอง ศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กศจ. ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 15 มิ.ย. 2565 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กศจ. ครั้งที่ 8/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมีประเด็นเสนอเพื่อพิจารณาต่อไปนี้ 1. การขออนุมัติกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2.การขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไปดำรงตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างในสถานศึกษา (กรณีเพิ่มเติม) 3.การขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราข้อมูลประกอบการพิจารณา 4.การขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 5.ขอความเห็นชอบการพิจารณาบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา, คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

เข้าร่วมการประชุมงานประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย และยุทธศาสตร์ “แปดริ้ว 8 New Miracle/8 Wonder มหัศจรรย์เมืองแปดริ้ว”

วันที่ 15 มิ.ย.65 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี และอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมงานประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย และยุทธศาสตร์ “แปดริ้ว 8 New Miracle/8 Wonder มหัศจรรย์เมืองแปดริ้ว” ร่วมกับคุณจ็อบ นิธิ สมุทรโคจร และทีมงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 5 คน ที่ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการดังกล่าว ณ บรรจงฟาร์ม โดยคุณบรรจง นิสภวาณิชย์ เจ้าของฟาร์ม และที่บุญสว่างฟาร์ม โดยคุณสุทธิ มะหะเลา เจ้าของฟาร์ม ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก (สป.อว.) ซึ่งนิเทศนักศึกษาร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และตัวแทนผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภูมิภาค ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 14 มิ.ย. 2565 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภูมิภาค ครั้งที่ 4/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้นำเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ด้านการจัดการขยะและสร้างธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียน 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ร่วมพัฒนาโดย Dow บริษัทชั้นนำระดับโลก) เพื่อนำเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณ

ข้าร่วมการประชุมการนำเสนอผลงานของหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit; PMU)

วันที่ 14 มิ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมการนำเสนอผลงานของหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit; PMU) ในฐานะคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ร่วมกับหน่วย PMU ในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ (วาระพิเศษ)นำเสนอโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ประชุมแม่บ้าน คนงาน คนสวน ช่างปะปา ช่างไฟ พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ประกอบการร้านค้าเช่า

วันที่ 16 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมแม่บ้าน คนงาน คนสวน ช่างปะปา ช่างไฟ พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ประกอบการร้านค้าเช่า เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ On site ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 16 มิ.ย. 65 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 10/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565

วันที่  16 มิ.ย. 65)เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) และที่ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ