admin

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 1 พ.ค. 66 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยนายชัยวิชิต ฉิมลี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาและหอพักนักศึกษากิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวมไปถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 1 พ.ค. 66 เวลา 11.00 น อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ การพิจารณารูปแบบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ การพิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เยี่ยมชมศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันที่ 29 เมษายน 2566 อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์กาหลง บัวนาค รองคณบดีวิจัยและพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ ดร. นรินทร์ กุลนภาดล ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง และได้รับมอบหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง จาก บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือCIODigitalUniversityForumครั้งที่19

วันที่ 28 เม.ย. 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย ความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 19 เพื่อเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยร่วมกัน โดยมีการให้ความรู้ในเรื่อง ความท้าทายใหม่ในการบริหารความมั่นคงปลอดภัยให้อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (The Challanging Impact: Identity Security Matter) การยกระดับ Cyber Resiliency และการตอบสนองต่อภัย คุกคามแบบอัตโนมัติ (Improving Cyber resilience with Al & Automation response) พร้อมมีการเสวนากลุ่มผู้บริหาร ในเรื่อง แนวทางการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์สําหรับงานสารบรรณระหว่างหน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา (Digital Document Episode 2) ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น 3 …

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือCIODigitalUniversityForumครั้งที่19 Read More »

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 เม.ย. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 26 เม.ย. 66 เวลา 15.30 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME เพื่อเชื่อมโยงนโยบาย

วันที่ 26 เม.ย. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต พร้อมด้วยอาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ ดร.กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME เพื่อเชื่อมโยงนโยบาย โครงการมาตรการต่าง ๆ ที่สำคัญของ สสว. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัคร ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเชื่อมโยงนโยบายโครงการ มาตรการต่าง ๆ ที่สำคัญของ สสว. และเพื่อเป็นการขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการผลักดัน ส่งเสริม และส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ในพื้นที่ ณ วีเวิร์บ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โฮเต็ล แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมติดตามรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 เม.ย. 66 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมติดตามรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66) ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 26 เม.ย.66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 “รภ.ราชนครินทร์เกมส์”

วันที่ 25 เม.ย. 66 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 “รภ.ราชนครินทร์เกมส์” โดยได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ทั้ง 6 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กำหนดการแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 – 28 เม.ย. รวม 5 วัน ประเภทกีฬาที่จัดแข่งขัน รวม 7 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เปตอง …

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 “รภ.ราชนครินทร์เกมส์” Read More »