admin

ต้อนรับนักเที่ยวทริปรถไฟ KIHA183 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทริปแบบ One day

วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม และ อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น ตลอดจนอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต ร่วมต้อนรับนักเที่ยวทริปรถไฟ KIHA183 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทริปแบบ One day วันเดียว เที่ยวเมืองแปดริ้ว ในชื่อทริป “รับลมฝน ยลเสน่ห์ย่านเมืองเก่า เสพงานศิลป์@แปดริ้ว” โดยมีนักท่องเที่ยววันละ 200 ท่าน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการสีน้ำ “The Journey of watercolor” ,ทำกิจกรรมวาดภาพสีน้ำร่วมกับศิลปิน ,กิจกรรมเขียนอักษรวิจิตร (calligraphy) และกิจกรรมวาดภาพเฟรมใหญ่เป็นที่ระลึกร่วมกัน และเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของนักศึกษา อาทิ วาดภาพเหมือน คาเฟ่โปสการ์ด เปเปอร์มาเช่ ณ หอศิลป์ RRU นอกจากนี้นักท่องเที่ยวแวะเลือกซื้อสิ้นค้าในงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน …

ต้อนรับนักเที่ยวทริปรถไฟ KIHA183 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทริปแบบ One day Read More »

ทริปรถไฟKIHA183วันเดียวเที่ยวเมืองแปดริ้ว

วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี อ.อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรฐกิจพอเพียง และ อ.ไตรภพ โครตวงษา รองผอ.สถาบันฯ พร้อมด้วยบุคลากรของ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมต้อนรับนักเที่ยวทริปรถไฟ KIHA183 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทริป One Day วันเดียว เที่ยวเมืองแปดริ้ว ในชื่อทริป “สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริ@ฉะเชิงเทรา” เข้าร่วม โครงการขับเคลื่อน เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ด้วยการน้อม นำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนักท่องเที่ยววันละ 200 ท่าน เข้าเยี่ยมชม และทำกิจกรรม ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ (บางคล้า) โดยรับฟังการบรรยายการน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และร่วมกันทำ กิจกรรม …

ทริปรถไฟKIHA183วันเดียวเที่ยวเมืองแปดริ้ว Read More »

ผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2563 – 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ ในการมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2563 – 2564 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,252 คน ระดับปริญญาโท 14 คน ระดับปริญญาเอก 4 คน และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 7 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม

ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากทริปรถไฟ KlHA183

19 สิงหาคม 2566 ภาคบ่ายต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากทริปรถไฟ KlHA183จำนวน 200 คน พร้อมผู้ติดตามและผู้สนใจ 20คน รวม 220 คนชมงานศิลปะ ทางเดินของสีนำ้บูธผลงานนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวาดภาพกับกลุ่มศิลปิน/คณาจารย์

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ สำหรับคณะครูและนักเรียนเครือ โรงเรียนมารีวิทย์ จังหวัดชลบุรี

19 สิงหาคม 2566 ภาคเช้า กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ สำหรับคณะครูและนักเรียนเครือ โรงเรียนมารีวิทย์ จังหวัดชลบุรี โรงเรียนมารีวิทย์ โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน ผู้เข้าร่วมอบรม 107คน ศิลปิน /คณาจารย์/นักศึกษา ผู้สนใจ 85คน รวม 192 คน วิทยากรโดยทีมศิลปิน และคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต19

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 18 ส.ค.66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 8/2566 โดยมีวาระเพื่อพิจารณา 1. ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 3.แนวทางการกำหนดกรอบงบประมาณรายหน่วยงานเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 4.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. … 5.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำและกำกับติดตามตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6. (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ประชุมหารือการจัดงาน เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่นคง

วันที่ 18 ส.ค. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมประชุมหารือการจัดงาน เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีกำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย. นี้ ณ บริเวณถนนมรุพงษ์ ฝั่งตรงข้ามหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ซ้อมใหญ่เสมือนจริงพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 18 ส.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการซ้อมใหญ่เสมือนจริงพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562-2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบัณฑิต เข้าร่วมในการซ้อม นอกจากนี้มีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 6 ท่าน คือ ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ นายจิตรกร เผด็จศึก ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ นายสมโภชน์ อาหุนัย ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นายเอกสิทธิ์ อรรถจินดา ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นายวิราช เกสโรกูล ได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ เข้าร่วมซ้อมใหญ่เสมือนจริงในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ ส่วนบัณฑิตกิตติมศักดิ์อีก 1 ท่าน คือ พระครูภาวนาจริยคุณ (ประยงค์ คุณจโร) …

ซ้อมใหญ่เสมือนจริงพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร Read More »

ประชุมหารือเตรียมการ Kick of Learning City CHACHOENGSAO HAPPINESS & WEALTHY CARNIVAL

วันที่ 17 ส.ค. 66 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการ Kick of Learning City CHACHOENGSAO HAPPINESS & WEALTHY CARNIVAL ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและ Smart City จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการจังหวัด

วันที่ 17 ส.ค. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการจังหวัด ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค. 66 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และเตรียมการรองรับท่านนายกสภาฯ และคณะ ที่จะเดินทางมาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 19-20 ส.ค. 66 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ