admin

นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษาคณะครุศาสตร์ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาค

วันที่ 13 ก.พ. 2566 รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษาคณะครุศาสตร์ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาค พร้อมเข้าร่วมการเสวนา “บทบาท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม“วันราชภัฏ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ. 66 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อย่างยั่งยืน

วันที่ 13 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรและงบประมาณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อย่างยั่งยืนรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC และ Smart City โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการวางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อย่างยั่งยืนรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC และ Smart City โดยใช้ Vision Builder เป็นเครื่องมือ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 ก.พ. 66 เวลา 11.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 13 ก.พ. 66 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องเทพนิมิต ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงห้องเจ้าเสวย

วันที่10 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุง ห้องเจ้าเสวยและห้องพญาเสวย ณ ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซนต์ โดยจะมีการตรวจและรับมอบงาน ในวันจันทร์ที่ 13 ก.พ. นี้

ให้คำแนะนำต่อนักศึกษาภาคปกติ ทีมวิศวกรสังคม

วันที่ 10 ก.พ. 66 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมรับชมการฝึกซ้อมพร้อมให้คำแนะนำต่อนักศึกษาภาคปกติ ทีมวิศวกรสังคม คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมนำเสนอโครงการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต่อพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ซึ่งจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องศรีโสธร ชั้น 1 อาคารบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

มอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดแต่งกลอน

วันนี้ (10 ก.พ. 66) เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดแต่งกลอน หัวข้อ “ศตวรรษาพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรุณาประชาไทยยูเนสโก เทิดไท้รวมใจภักดิ์” ประจำปี 2566 ณ อาคารรับเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

กิจกรรมทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อน้อมรําลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดให้มีกิจกรรมทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อน้อมรําลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2543 และเนื่องในโอกาสทรงได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) วันนี้ (10 ก.พ. 66) เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการราชนครินทร์รวมใจสำนึกในพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสทรงได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ณ อาคารรับเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี ซึ่งในพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดปากน้ำ มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล …

กิจกรรมทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อน้อมรําลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ Read More »

ประชุมหารือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีตามแนวทาง CWIE Platform และ EEC Model Type A

วันที่ 9 ก.พ. 66 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโจนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ประชุมหารือกับคณบดี และรองคณบดีวิชาการทุกคณะ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีตามแนวทาง CWIE Platform และ EEC Model Type A ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ศึกษาดูงานและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า อำเภอบ้านโพธิ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รายวิชาการจัดการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operations Management) โดย ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ จัดโครงการศึกษาดูงานและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการการผลิตและการดำเนินงานของสถานประกอบการ รวมทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ไปประยุกต์ใช้ทั้งทางการบริหารทำงานและด้านการเรียนรู้