admin

ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 10 มี.ค. 2565 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในการหารือ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนหลักสูตร “โครงการนักศึกษาพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

วันที่ 10 มี.ค. 2565 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดีรองคณบดี คณาจารย์ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน เข้าร่วมการประชุมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนหลักสูตร “โครงการนักศึกษาพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” เพื่อผลิตนักศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตลาดในภาคอุตสาหกรรม โดยมีนายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ศึกษาบริบทชุมชนมะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจร

วันที่ 9 มีนาคม 2565 อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร สามารถ อาจารย์ปรัชญา วาทะสิทธิ์ นายชุษณะ สารจิตตาภาพ และนักศึกษา ได้เข้าศึกษาบริบทชุมชน มะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจร ทั้งการปลูก การแปรรูป จนถึงการจัดการของเสียภายในฟาร์ม จากวิทยากรคุณศราวุธ พรชัยสิทธิ์ ณ สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา​

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 12 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2565 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และที่ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ BLUETECH CITY และ DOUBLE P LAND จัดทำโครงการ STAR OF THE FUTURE

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ BLUETECH CITY และ DOUBLE P LAND จัดทำโครงการ STAR OF THE FUTURE เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมไปถึงเพื่อผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในทิศทางที่ภาครัฐจะให้การส่งเสริม วันนี้ ( 11 มี.ค. 65) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหาร นิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “STAR OF THE FUTURE โดยนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ บริหารงานโดย บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ …

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ BLUETECH CITY และ DOUBLE P LAND จัดทำโครงการ STAR OF THE FUTURE Read More »

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

แบบฟอร์มขอใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้ (User Account) เพื่อใช้บริการระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์และบุคลากร มรร. แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้ (User Account) เพื่อใช้บริการระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์พิเศษ Internet_V แบบฟอร์มการขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตชั่วคราว  แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนรหัสผ่านและต่ออายุการใช้งาน แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  แบบฟอร์มขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  แบบฟอร์มขอใช้บริการโฮมเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แบบฟอร์มของติดตั้งโทรศัพท์

แบบฟอร์มสารสนเทศ นักศึกษา

แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนรหัสผ่านและต่ออายุการใช้งาน แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มขอใช้บริการโฮมเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รับมอบข้าวสารจำนวน 120 ถุง และน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญเจ้าคณะตำบลบางไผ่

วันที่ 10 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหารายได้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้ารับมอบข้าวสารจำนวน 120 ถุง และน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค จากพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ) เจ้าคณะตำบลบางไผ่และเจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ ณ วัดจุกเฌอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ณ ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ลงพื้นที่กับคณะกรรมการลูกโลกสีเขียว ระดับภาค (ภาคกลาง-ตะวันออก) เพื่อรวบรวมข้อมูลของผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21

วันที่ 8-9 มีนาคม 2565 อ.ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการลูกโลกสีเขียว ระดับภาค (ภาคกลาง-ตะวันออก) เพื่อรวบรวมข้อมูลของผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21 ประกอบด้วย ผลงานสรรหา ประเภทบุคคล ได้แก่ นายประสาน แสงไพบูลย์ ผู้จัดตั้งมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และผลงานประเภทกลุ่มเยาวชน ได้แก่ กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ต.พนัสนิคม อ.นัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อนำข้อมูลผลงานดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”