admin

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มิ.ย. 65 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มิ.ย. 65 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโชคอนันต์ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 13.30 น. คุณบุญมี ศรีสุข ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีรศ.ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ พร้อมด้วยผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง และ อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมด้วย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) และทีห้องรับรอง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 15.00 น. อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า ประธานกรรมการดำเนินการเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ PEA จัดทำโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ PEA จัดทำโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ด้วยการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบตรวจวัดการใช้พลังงานมาประยุกต์ใช้งานกับองค์กร วันนี้ (23 มิ.ย. 65) เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยนายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “เนื่องด้วยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจ และให้ความสำคัญกับเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยระบบดิจิทัล และได้ร่วมกันศึกษาหาแนวทางในการบริการจัดการพลังงาน …

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ PEA จัดทำโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล Read More »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก

วันที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

กิจกรรม “พัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”

วันที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “พัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

พิธีจุดเทียนรับขวัญ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ตัอนรับช่อสารภีช่อที่ 82

วันที่ 21 มิ.ย. 65 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน ในกิจกรรมแนะนำองค์การนักศึกษา ภาคปกติ และพิธีจุดเทียนรับขวัญ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ตัอนรับช่อสารภีช่อที่ 82 ซึ่งส่วนหนึ่งในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 2) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

กิจกรรมเสวนาเรื่อง “สร้างภูมิคุ้มกันอุ่นใจในสถาบันอุดมศึกษา”

วันที่ 21 มิ.ย. 65 หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “สร้างภูมิคุ้มกันอุ่นใจในสถาบันอุดมศึกษา” โดยมี”อาจารย์อานนท์ บัวภา” อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เจ้าของเพจเกิดมาเป็นเด็กกิจกรรม นักศึกษารางวัลพระราชทาน เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ฯลฯ) เป็นวิทยากร พร้อมมินิคอนเสิร์ตจาก “กานต์ ทศน” นักร้อง/นักแสดงอิสระ (เจ้าของเพลงอสูรกาย และเพลงคาถาขุนแผน…หลวงพ่อกวย ฯลฯ) ซึ่งส่วนหนึ่งในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 2) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 21 มิ.ย. 65 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดีวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยการประชุมครั้งนี้ สถาบันฝ่ายผลิตทุกแห่งให้ความสำคัญในการกำกับติดตามนักศึกษาครูในโครงการให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่โครงการกำหนด และสามารถบริหารจัดการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานภาพรวมของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์(โปรแกรม ZOOM )