admin

หารือเตรียมการจัดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข

วันที่ 24 ส.ค. 66 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมประชุมกับนายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อหารือเตรียมการจัดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival ความมั่งคั่ง Smart City from Learning City “เทศกาลฉะเชิงเทราเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองแห่งอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย. 2566 ณ บริเวณถนนมรุพงษ์ ตรงข้ามโรงพยาบาลพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 19.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นำ นายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง จำนวน 14 แห่ง กับนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 12 สาขาวิชา ดังนี้ 1. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 3. …

พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Read More »

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ผลการดำเนินงานและการสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 24 ส.ค. 66 เวลา 10.00 น. งานประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ผลการดำเนินงานและการสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ รายการ “สมุทรโคจร” ดำเนินรายการโดย คุณนิธิ สมุทรโคจร ทางช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 จำนวน 5 ตอน เนื้อหาในรายการ ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน และการทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอสำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คลิป และผลิต Artwork / Pic Post / Review สำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น โดยมี คณบดีคณะต่างๆ ผู้อำนวยการสถาบัน …

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ผลการดำเนินงานและการสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อม “การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา”

วันที่ 24 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม “การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา” ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนยรวมและอำนวยการ

โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี2566

วันที่ 24 ส.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยที่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่บรรจุระหว่างปี 2564-2566 ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับโครงการปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 ทางหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในบริบทขององค์กร รับทราบถึงนโยบาย เป้าหมาย ระบบบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่พึงได้รับ รวมไปถึงเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ได้มีโอกาสทำความรู้จักและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร และผู้ร่วมงาน อันจะส่งผลดีต่อการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อไป

งานมหกรรมรวมพลสมาชิกTOBENUMBERONE

วันที่ 24 ส.ค. 66 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566 “ลูกหลวงพ่อโสธร ไปด้วยกัน ไปได้ไกล” พร้อมรับมอบเกียรบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566 โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ ซึ่งในปีนี้ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับดีเด่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566

ประชุมรารือเตรียมการจัดงาน เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง

วันที่ 24 ส.ค. 66 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมประชุมรารือเตรียมการจัดงาน เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival Smart City from Learning City “เทศกาลฉะเชิงเทราเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองแห่งอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย” ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) และที่ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 23 ส.ค. 66 เวลา 13.30 น. นางบุญมี ศรีสุข ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

ประชุมเตรียมการจัดงาน เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง

วันที่ 23 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival Smart City from Learning City “เทศกาลฉะเชิงเทราเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองแห่งอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) และที่ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ซึ่งมีกำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย. นี้ บริเวณถนนมรุพงษ์ ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพุทธโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้อง – พี่ สีส้ม หรือกีฬาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566

กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่สีส้ม วันที่ 22 ส.ค. 66 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้อง – พี่ สีส้ม หรือกีฬาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยงานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ให้รู้จักใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเพื่อให้รู้จักวางแผน จัดกิจกรรม และสร้างความร่วมมือของนักศึกษา ในส่วนของการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 7 ชนิดการแข่งขัน ประกอบด้วย 1.กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน 2.กีฬาวอลเลย์บอล 3.กีฬาแชร์บอล 4.กีฬา E-sports (Rov) 5.กีฬาชักเย่อ 6.กีฬากลอฟเศรษฐี 7.กิจกรรมบูมสาขาวิชา สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย …

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้อง – พี่ สีส้ม หรือกีฬาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »