admin

RRUOPENHOUSE2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โชว์ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แบบจัดเต็ม ตอกย้ำการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำ รับใช้สังคมภาคตะวันออก” พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รับความรู้คู่ความสนุกใน งาน RRU OPEN HOUSE 2023 และตลาดวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยจัดระหว่างวันที่ 16 -17 ก.พ. 2566 วันที่ 16 ก.พ. 66 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด RRU OPEN HOUSE 2023 พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักเรียน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา …

RRUOPENHOUSE2023 Read More »

ซักซ้อมการนำเสนอข้อมูล เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

วันที่ 15 ก.พ. 66 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมซักซ้อมการนำเสนอข้อมูล เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 15 ก.พ. 66  เวลา 13.30 น. นางบุญมี ศรีสุข ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 15 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ผู้แทนจาก 5 คณะ และอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวศิริพร ขจรพันธ์ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระพิจารณาดังนี้ 1)พิจารณาขออนุโลมปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ปิดแบบมีเงื่อนไข จำนวน 3 หลักสูตร 2) พิจารณาขออนุมัติการแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร 3) พิจารณาร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) และ 4) พิจารณาขออนุมัติการยกเลิกการปิดหลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) ของคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตรและโดยจัดการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom …

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 Read More »

ทูตกิจกรรมผู้เชิญพานตรามหาวิทยาลัย

ทูตกิจกรรมผู้เชิญพานตรามหาวิทยาลัย เครื่องทองน้อย พานเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย และผู้ถือป้ายมหาวิทยาลัย ในพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้เชิญพานตรามหาวิทยาลัย นางสาวธนัชนก สมบัติ ทูตกิจกรรมฝ่ายหญิง นักศึกษาสาขา วิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้เชิญเครื่องราชสักการะ นายนพัฒน์ วิงวอน ทูตกิจกรรมฝ่ายชาย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้เชิญพานเข็มเครื่องหมายชาย นายเกียรติศักดิ์ โกลักษณานนท์ รองทูตกิจกรรมฝ่ายชาย นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เชิญพานเข็มเครื่องหมายฝ่ายหญิง นางสาววรนุช จันทร์สุวรรณ รองทูตกิจกรรมฝ่ายหญิง นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ผู้ถือป้ายมหาวิทยาลัยฝ่ายชายนายณัฏฐากร เพชรสุวรรณ รองทูตกิจกรรมฝ่ายชาย นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ถือป้ายมหาวิทยาลัยฝ่ายหญิง นางสาวอนันตญา ปราศรัย รองทูตกิจกรรมฝ่ายหญิง นักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย

วันที่  14 ก.พ. 66 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมีความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ให้ เป็นนามของสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535 และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็น “สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาราชภัฏทั่วประเทศ”

เข้าร่วมการแถลงข่าว “รูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21”

วันที่ 14 ก.พ. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง รองคณบดีฯ เข้าร่วมการแถลงข่าว “รูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21” หรือ PTRU Model : Professional Teacher of Rajabhat University ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “วันราชภัฏ โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะที่ประชุม ทปอ.มรภ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แถลงข่าวร่วมกัน ซึ่งมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี …

เข้าร่วมการแถลงข่าว “รูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21” Read More »

กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษาคณะครุศาสตร์ “วันราชภัฏ”

วันที่ 14 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมการถวายพระพร และกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษาคณะครุศาสตร์ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาค เนื่องใน“วันราชภัฏ” โดยมีพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานที่ปรึกษา(กิตติมศักดิ์) ทปอ.มรภ. เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการ EEC

วันที่ 14 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับนางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการฯ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการ EEC ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วางแผนเตรียมการต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 14 ก.พ. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำตาล กิตติกูล ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี และนายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้าหน่วยงานอำนวยการ ร่วมประชุมกับ ผู้แทนจากมนฑลทหารบกที่ 12 สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อวางแผนเตรียมการต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ และลงพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อม ณ วัดปากน้ำโจ้โล้ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา