ข่าวประชุม

ประชุมการผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดทำห้องสตูดิโอ

วันที่ 5 เม.ย. 65 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมการผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดทำห้องสตูดิโอ เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 5 เม.ย. 65 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และประชุมออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 30 มี.ค. 2565 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงาน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สำนักงานใหญ่)

วันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงาน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สำนักงานใหญ่) โดยนายสุพรรณ ต้นพรม หัวหน้าแผนกจัดการธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อหารือกรอบข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ่มค่า มีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องไปกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยฯต่อไปในอนาคต

ประชุมคณะกรรมการประเมินระหว่างสัญญาจ้างเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 09.00 – 11.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินระหว่างสัญญาจ้างเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565 และครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีหน่วยงานเข้ารับการประเมินตามลำดับ ดังนี้ 1.สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 2.สังกัดหน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 3.สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และ 4.สังกัดหน่วยงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เข้าร่วมการประชุมประธานมหาวิทยาลัยกลุ่มภูมิภาค ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 29 มี.ค. 2565 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมประธานมหาวิทยาลัยกลุ่มภูมิภาค ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้ 1. กำหนดการลงนามความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการจัดทำ “หลักสูตรระยะสั้น “Metrology for Industry” (มาตรวิทยาสำหรับอุตสาหกรรม) และแผน การฝึกอบรม 2. ความก้าวหน้าความร่วมมือระหว่างบริษัท True , กระทรวงศึกษาธิการ, ครุสภา และบริษัท Arki ประเทศไทย ในการพัฒนา Phenomenal Learning ในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ผ่านระบบการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ 3. การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4. ความก้าวหน้า “โครงการเผยแพร่ความรู้การดูแลเต้านมและการตรวจมะเร็งเต้านม …

เข้าร่วมการประชุมประธานมหาวิทยาลัยกลุ่มภูมิภาค ครั้งที่ 2/2565 Read More »

เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี อาจารย์เมธี พรหมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้ 1. เรื่อง พิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า กองพลทหารราบที่ 11 จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. เรื่อง วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ …

เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565 Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop “ความต้องการจำเป็นด้านทักษะและตำแหน่งของตลาดแรงงานปัจจุบัน”

วันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop “ความต้องการจำเป็นด้านทักษะและตำแหน่งของตลาดแรงงานปัจจุบัน” จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู, ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์, รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี และรองศาสตราจารย์ ดร.วสิน อิงคพัฒนากุล ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารคณะ ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 90 คน.

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเชิงพื้นที่”

วันที่ 28 มี.ค. 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเชิงพื้นที่” ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการการพัฒนาบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล บรรณาธิการ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 13.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ