ข่าวประชุม

ประชุมผู้อำนวยการสถาบันบันวิจัยและพัฒนา 38 แห่งทั่วประเทศ

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมผู้อำนวยการสถาบันบันวิจัยและพัฒนา 38 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7 และร่วมกันและการรายงานผลการดำเนินภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบออนไลน์

อบรมเรื่อง “การเตรียมบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ”

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดกิจกรรมการอบรมเรื่อง “การเตรียมบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขอทุนวิจัย การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร ดิศวนนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ ฐาน Scopus และอาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมการอบรมเรื่อง “การเตรียมบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ” เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบเทคนิคการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย (menuscript) เทคนิคการเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์และเตรียมไฟล์เพื่อใช้ในการ submission ในการนี้ ตลอดการจัดกิจกรรมจะมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษ (English proofreading) และให้คำแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคการจัดการกับ major revision และ minor revision เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐาน Scopus เพิ่มมากขึ้น

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 มิ.ย. 66 เวลา 12.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ร่วมการประชุมหารือเรื่องการพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 21 มิ.ย.66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ดร. สมชัย ว่องอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และนางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมกับนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องการพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนรองรับความต้องการหลักของอุตสาหกรรมในพื้น โดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการเกษตรเป็นพื้นฐานโดยการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร และยกระดับการเกษตรให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม และเพิ่มมูลค่าทางผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและการตลาดเป็นเครื่องมือ และใช้ศักยภาพของสภาอุตสาหกรรมฯ ในการดำเนินงานโดยเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ ขอเรียนเชิญ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เข้ามาร่วมผนึกกำลังพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข็มแข็ง ภายใต้โครงการ SMART AGRICULTURE INDUSTRY (SAI) และจะหารือแผนการดำเนินงานร่วมกันในลำดับถัดไป ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะครุศาสตร์ ด้านวิจัยผลงานทางวิชาการ กิจกรรมที่ 2

วันที่ 23 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะครุศาสตร์ ด้านวิจัยผลงานทางวิชาการ กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ประยุกต์ใช้รูปแบบ project-based learning หัวข้อ ประยุกต์ใช้รูปแบบ outcome-based assessment ประเภทของเครื่องมือวัดประเมินจำแนกตามพฤติกรรมการเรียนรู้ หัวข้อ กลยุทธ์การประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค และตัวอย่างการออกแบบการวัดประเมินผลตาม CLO ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ลดจุดด้อย เสริมจุดเด่น เน้นมาตรฐาน สู่การเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง”

วันที่ 22 มิ.ย. 66 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ลดจุดด้อย เสริมจุดเด่น เน้นมาตรฐาน สู่การเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการเกษตรไปสู่การเป็นเกษตรมูลค่าสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้น ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ พร้อมกันนี้อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ได้มาจัดกิจกรรมเวิร์คช็อป ให้กับผู้เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการนี้ด้วย

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ก้าวต่อไปของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

วันที่ 22 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวรายงานในพิธีเปิดการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ก้าวต่อไปของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สนองต่อกับความต้องการระดับพื้นที่ (An Area Requirement) ต้องการส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับสังคม นวัตกรรม เครื่องจักรหุ่นยนต์ในสถานศึกษา (Robotic Machine Innovation in Education) และการจัดตั้งศูนย์กลางความรู้ (Knowledge Hub) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่จำเป็นต่อการพัฒนา และต่อยอดเป็นนวัตกรรม ตลอดจนเป็นการพัฒนาทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ โดยนำ Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานภายในจังหวัดเพื่อช่วย เพิ่มประสิทธิภาพ และยังมีผลการพัฒนาต่อเนื่องถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนตามความต้องการของพื้นที่ รวมถึงคณะอนุทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Smart City) เพื่อให้การขับเคลื่อนและทำหน้าที่พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้บริบทของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก …

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ก้าวต่อไปของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 21 มิ.ย. 66 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) และที่ห้องห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ในการเข้าศึกษาดูงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารคณะ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ในการเข้าศึกษาดูงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ในสาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า และสาขาอาชีพช่างเครื่องกล เพื่อศึกษาขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 21 มิ.ย. 66 เวลา 12.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาสวัสดิการด้านการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร สวัสดิการด้านส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และการประกันอุบัติเหตุของบุคลากรมหาวิทยาลัย