ข่าวประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566 – 2570

วันที่ 25 ส.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน) และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมร่วมอภิปราย”การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการอย่างไรให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ” โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงาน เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง

วันที่ 25 ส.ค. 66 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะทำงานร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงาน เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival Smart City from Learning City “เทศกาลฉะเชิงเทราเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองแห่งอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย” ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) และที่ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

หารือเตรียมการจัดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข

วันที่ 24 ส.ค. 66 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมประชุมกับนายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อหารือเตรียมการจัดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival ความมั่งคั่ง Smart City from Learning City “เทศกาลฉะเชิงเทราเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองแห่งอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย. 2566 ณ บริเวณถนนมรุพงษ์ ตรงข้ามโรงพยาบาลพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ผลการดำเนินงานและการสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 24 ส.ค. 66 เวลา 10.00 น. งานประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ผลการดำเนินงานและการสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ รายการ “สมุทรโคจร” ดำเนินรายการโดย คุณนิธิ สมุทรโคจร ทางช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 จำนวน 5 ตอน เนื้อหาในรายการ ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน และการทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอสำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คลิป และผลิต Artwork / Pic Post / Review สำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น โดยมี คณบดีคณะต่างๆ ผู้อำนวยการสถาบัน …

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ผลการดำเนินงานและการสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อม “การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา”

วันที่ 24 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม “การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา” ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนยรวมและอำนวยการ

โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี2566

วันที่ 24 ส.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยที่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่บรรจุระหว่างปี 2564-2566 ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับโครงการปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 ทางหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในบริบทขององค์กร รับทราบถึงนโยบาย เป้าหมาย ระบบบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่พึงได้รับ รวมไปถึงเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ได้มีโอกาสทำความรู้จักและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร และผู้ร่วมงาน อันจะส่งผลดีต่อการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อไป

ประชุมรารือเตรียมการจัดงาน เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง

วันที่ 24 ส.ค. 66 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมประชุมรารือเตรียมการจัดงาน เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival Smart City from Learning City “เทศกาลฉะเชิงเทราเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองแห่งอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย” ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) และที่ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 23 ส.ค. 66 เวลา 13.30 น. นางบุญมี ศรีสุข ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

ประชุมเตรียมการจัดงาน เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง

วันที่ 23 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival Smart City from Learning City “เทศกาลฉะเชิงเทราเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองแห่งอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) และที่ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ซึ่งมีกำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย. นี้ บริเวณถนนมรุพงษ์ ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพุทธโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 18 ส.ค.66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 8/2566 โดยมีวาระเพื่อพิจารณา 1. ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2.กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 3.แนวทางการกำหนดกรอบงบประมาณรายหน่วยงานเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 4.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. … 5.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำและกำกับติดตามตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6. (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom