ข่าวประชุม

ประชุมหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บ รวบรวม ซ่อมแซม และฝึกอบรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

วันที่ 6 ก.ค.2565 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต และดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร พร้อมด้วยทีมวิจัย TDRI ประชุมหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บ รวบรวม ซ่อมแซม และฝึกอบรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

วันที่ 6 ก.ค. 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Google Meet

เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการจัดทำ City Data Platform

วันที่ 5 ก.ค. 2565 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการจัดทำ City Data Platform ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยในที่ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ได้นำเสนอโครงการ เสวนากลไกการพัฒนา และขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform (CDP) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของจัดเก็บข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำผลการวิเคราะห์ออกไปใช้งาน

ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่

วันที่ 5 ก.ค. 2565 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ระหว่าง 158 หน่วยงาน โดย 1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2.นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายเเห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และมหาวิทยาลัย จำนวน 155 แห่ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ร่วมประชุมการดำเนินโครงการ E-Wasted

วันที่ 6 ก.ค. 65 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ร่วมกับ ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร และคณะทีมวิจัย TDRI ร่วมประชุมกับ นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง การดำเนินโครงการ E-Wasted เพื่อหาแนวทางการดำเนิน โครงการ “การพัฒนาระบบจัดเก็บ รวบรวม ซ่อมแซม และฝึกอบรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (E-Wasted) ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาระบบและกลไกการจัดการโซ่อุปทานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้านการยืดอายุของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะกระทั่งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านผังการไหลเวียนของผลิตภัณฑ์ผ่าน Platform E-waste Management 2.จัดตั้งศูนย์รวบรวมและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Collecting Center and Repair Shop) ตามแนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) …

ร่วมประชุมการดำเนินโครงการ E-Wasted Read More »

ประชุมเตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ครั้งที่ 1

วันที่ 5 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ครั้งที่ 1 โดยเชิญผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลเพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 5 ก.ค. 65 เวลา 09.30 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting) และที่ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 13.30 น. นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ติดตามการดำเนินงาน โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในระบบออนไลน์เชิงพื้นที่

วันที่ 30 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีกล่าวต้อนรับ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาlตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในระบบออนไลน์เชิงพื้นที่ สำหรับสถานการณ์นิวนอร์มัลภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและร่วมงานประชุมในการประชุม 22nd

วันที่ 28 มิ.ย. ถึงวันที่ 1 ก.ค. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและร่วมงานประชุมในการประชุม 22nd IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering 6th Industrial and Commercial Power Systems Conference Europe (EEEIC2022+I&CPS Europe) ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก โดยการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (WoS)