ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา

วันที่ 9 พ.ค. 66 เวลา 08.00 น. คณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ นำโดยนายอุดม คุ้มภัย ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อย ของหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ก่อนที่จะเปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี รวมไปถึงผู้บริหาร และคณาจารย์ ต่างทยอยเดินทางมาลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 9 พ.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง และห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 3 พ.ค. 66 เวลา 13.00-15.00 น. หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกต้อง ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในวิถีประชาธิปไตย และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ สำหรับการจัดโครงการนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเสวนาวิชาการหัวข้อ “การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดย – อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายธนกฤต นาคจารุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ – นายอดิศร แก้วเล็ก รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ …

โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Read More »

ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 3 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ต้อนรับ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 2 พ.ค. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยอาจารย์สุทธิพันธ์ุ แดงใจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก.) โดยมีอาจารย์ ดร.เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต พร้อมด้วยอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากร ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 1 พ.ค. 66 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยนายชัยวิชิต ฉิมลี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาและหอพักนักศึกษากิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวมไปถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

เยี่ยมชมศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันที่ 29 เมษายน 2566 อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์กาหลง บัวนาค รองคณบดีวิจัยและพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ ดร. นรินทร์ กุลนภาดล ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง และได้รับมอบหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง จาก บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 “รภ.ราชนครินทร์เกมส์”

วันที่ 25 เม.ย. 66 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 “รภ.ราชนครินทร์เกมส์” โดยได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ทั้ง 6 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กำหนดการแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 – 28 เม.ย. รวม 5 วัน ประเภทกีฬาที่จัดแข่งขัน รวม 7 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เปตอง …

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 “รภ.ราชนครินทร์เกมส์” Read More »

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ภายใต้”โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning

วันที่ 24 เม.ย. 66 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ภายใต้”โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด นครนายก ลพบุรี และนครราชสีมา ณ ห้อง Computer Center ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กิจกรรมลงพื้นที่พัฒนาชุมชนบ้านนามะตูม เพื่อจัดโครงการสืบสาน อนุรักษ์ขนมไทยชุ

วันที่ 21 เมษายน 2566 อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ และนักศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลนามะตูม จัดกิจกรรมลงพื้นที่พัฒนาชุมชนบ้านนามะตูม เพื่อจัดโครงการสืบสาน อนุรักษ์ขนมไทยชุมชนบ้านนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนจำนวน 30 คน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีนายราชันย์ กิดาการวรวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนายเศกสรรค์ สุขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลนามะตูม กำนันฒาริล พรพัฒนานิคม กำนันตำบลนามะตูม ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่ โดยมีคุณต่าย ภัคจิรา เป็นวิทยากร ให้ความรู้การทำขนมเทียนแก้ว ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจให้หมู่บ้านนามะตูมให้เกิดความยั่งยืน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนานักศึกษาที่บูรณาการรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูปฐมวัย ซึ่งนอกจากชุมชนนามะตูมแล้ว สาขาปฐมวัยยังได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาลงพื้นที่พัฒนาชุมชนอื่นๆอีก 4 แห่งด้วยกัน เได้แก่ชุมชนคลอง18 อ.บางน้ำเปรี้ยว ชุมชนบ้านโนนเจริญ จ.ปราจีนบุรี ชุมชนบ้านหนองสระพระเนตร จ.สระแก้วและชุมชนลาดกระบัง 28 กรุงเทพฯ

สอบข้อเขียนผู้ที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 7) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 เม.ย. 66 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนผู้ที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 7) ปีการศึกษา 2566 ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ห้องสอบ 435) อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ โดยทั้ง 2 สาขาวิชาจะทำการสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ส่วนคณะอื่นๆจะมีการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 เม.ย. 66 ต่อไป