ข่าวประชาสัมพันธ์

รำถวายพุทธบูชางานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง

วันที่ 22 เม.ย. 67 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐาน(นาฏศิลป์ศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมรำถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร ในงานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมรำถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร โดยในปีนี้จะมีผู้แสดง จำนวน 2550 คน ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.นครราชสีมา

วันที่ 22 เม.ย. 67 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานรูปแบบด้านบริหารจัดการงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านบริหาร จัดการงานวิจัยแก่บุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2567

วันที่ 21 เม.ย. 67 เวลา 10.00 น. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีการสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้อง 713 อาคารอาคารบัณฑิตศึกษา

ซ้อมใหญ่รำถวายพุทธบูชางานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง

วันที่ 21 เม.ย. 67 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐาน(นาฏศิลป์ศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมซ้อมรำถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร ในงานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการซ้อมใหญ่เสมือนจริง โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่าสองพันคน เข้าร่วมในการซ้อม ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร สำหรับการรำถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร ในปีนี้จะมีผู้แสดงจำนวน 2550 คน โดยจะแสดงภายในงานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 22 เมษายน 2567 …

ซ้อมใหญ่รำถวายพุทธบูชางานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง Read More »

สอบระดับปริญญาตรีภาคปกติ

วันที่ 21 เม.ย. 67 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการสอบผู้ที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 5) ปีการศึกษา 2567 ซึ่งคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาเป็นการสอบแบบออนไซด์ และจะทำการสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ส่วนคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะเป็นการสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไซด์และออนไลน์ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.rru.ac.th

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 เมษายน 2567 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ที่เรียนรายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมในโครงการมีการลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในด้านต่าง ๆ จากเกษตรกรในชุมชนที่น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาลงมือทำและประสบผลสำเร็จ อีกทั้งได้เข้าศึกษาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ณ สวนปาล์มอินทรีย์ลุงวัน ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งโครงการดังกล่าว สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ คาร์บอนนิวทรัลของงานอีเวนท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการชดเชยคาร์บอนแบบรับรองตนเอง (Self Declaration) โดยใช้เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อบก. เราจะร่วมกันลดโลกเดือด สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างโลกให้น่าอยู่ร่วมกัน

สารภีมาร์เก็ต

บรรยากาศตลาดนัด “สารภีมาร์เก็ต@ราชภัฏราชนครินทร์” ยามเย็น ช้อป ชิม ชิล วันพุธที่ 17 เม.ย. 67 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ฝึกซ้อมรำถวายพุทธบูชางานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง

วันที่ 17 เม.ย. 67 เวลา 10.30 น. อาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต และ อาจารย์พีรณัฐ ทรงเกตุกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐาน(นาฏศิลป์ศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำการฝึกซ้อมรำถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร ในงานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมซ้อมรำถวายหลวงพ่อโสธร ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับการรำถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร จะแสดงภายในงานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 22 เมษายน 2567 ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 11 เม.ย. 67 เวลา 10.30 น. พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีการสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร จากคณะผู้บริหาร รับปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและจัดทำแผนพัฒนาตำบลเทพราช

วันที่ 10 เม.ย. 67 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและจัดทำแผนพัฒนาตำบล ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และเทศบาลตำบลเทพราช ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน สู่การสร้างเศรษฐกิจฐานราก และศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีนายพลากร โชคพิชิตชัย นายกเทศมนตรีตำบลเทพราช พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี ณ เทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา