admin

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คว้าเหรียญเงิน #การแข่งขันทำอาหารระดับประเทศ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2023 at IMPAC Exhibition and Convention Center Bangkok, Thailand แข่งขันรายการ Asian Rice and Noodle Challenge Junior Chef และได้รับรางวัลเหรียญเงิน silver โดยนางสาวมณฑาทิพย์ สุนลี มีผู้ช่วยศาตราจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ และอาจารย์ณัฐวรานาท ใหมตีบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีนางสาวส่งศรี สินสมใจ และนายธนกร เสี้ยวบุญมา เป็น support team

ประชุมหารือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับเครื่อข่ายการประชาสัมพันธ์

วันที่  24 พ.ค. 66  เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ประชุมหารือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับเครื่อข่ายการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 24 พ.ค. 66 เวลา 13.30 น. นายสุรพล จารุพงศ์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2566

วันที่  24 พ.ค. 66  เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2566 ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings) และที่ห้องห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

โครงการอบรม เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง” สำหรับบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 24 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง” สำหรับบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนางศศกร ลออศรีสกุลไชย คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางณัฐกฤตา มัทธุจัด นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585)

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผนึกกำลังทุกภาคส่วนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดการประชุมจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็น “เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีและเติบโตอย่างชาญฉลาด มีเศรษฐกิจมูลค่าสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันของทุกภาคส่วน รองรับ EEC” ซึ่งกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา 5 ประเด็น คือ Livable : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมน่าอยู่ Opportunity : ยกระดับภาคการเกษตรของจังหวัด ให้เข้มแข็งและสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน Inclusive …

ประชุมจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) Read More »

พิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

วันที่ 23 พ.ค. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในองค์กร

วันที่ 23 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัด คณะ ศูนย์ สำนัก และสถาบัน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง เทคนิคการให้บริการที่ทำให้ผู้รับบริการประทับใจ ครั้งที่ 3 ณ ห้องเทพนิมิต ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมซักซ้อม “โครงการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน (ประชาพิจารณ์) กับทุกภาคส่วนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 22 พ.ค. 66 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานการประชุมซักซ้อม “โครงการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน (ประชาพิจารณ์) กับทุกภาคส่วนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี” โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ต้อนรับ ทีมคณะนักวิจัย นำโดยดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

วันที่ 22 พ.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ทีมนักวิจัย คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ทีมคณะนักวิจัย นำโดยดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียน และสอบถามการดำเนินงานโครงการวิจัยและ Education Sandbox รวมไปถึงโครงการต่างๆ ของทีมนักวิจัย คณะครุศาสตร์ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์