admin

สอบระดับปริญญาตรีภาคปกติ

วันที่ 11 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนผู้ที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 3) ปีการศึกษา 2567 ซึ่งคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาเป็นการสอบแบบออนไซด์ และจะทำการสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ส่วนคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะเป็นการสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไซด์และออนไลน์

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 10 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings) และที่ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันตรุษจีน

วันที่ 9 ก.พ. 67 เวลา 08.39 น.รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานเปิด “โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(วันตรุษจีน)” พร้อมด้วย ประธานชมรมผู้ปกครองฯ ตัวแทนคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองฯ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์อินทราสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการINTEGRATEDSMARTGastronomyDESIGN

วันที่ 8 ก.พ. 67 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการ INTEGRATED SMART Gastronomy DESIGN เพิ่มโอกาสสร้างอาชีพ สู่การเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (SPECIALIZATION) ด้านการออกแบบวัฒนธรรมอาหาร มุ่งสู่การเป็น Soft Power จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับผู้ประกอบการอาหาร /เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบในการประกอบ อาหารในจังหวัดฉะชิงเทรา ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมCoachingMindsetและเครื่องมือวิศวกรสังคมสําหรับTraintheTrainer

วันที่ 7 ก.พ. 67 กิจกรรมCoaching Mindset และเครื่องมือวิศวกรสังคมสําหรับ Train the Trainer เป็นกิจกรรมวันที่ 2 ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะการโค้ช และวิทยากรกระบวนการ สำหรับวิศวกรสังคม” (Up Skills ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง โชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและคณะ

วันนี้ (7 ก.พ. 67) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณะ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

นำเสนอบทความวิชาการนักศึกษา

วันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ปิยะกมล มหิวรรณ ประธานสาขาวิชาการพัฒนาสังคม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ อาจารย์ภาคภูมิ ลบถม นำนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากการเรียนในชั้นเรียน ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่22 “การยกระดับนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยผลการนำเสนอบทความวิชาการนักศึกษาภาคโปสเตอร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอและบทความในระดับ “ดี” ทั้ง 3 ฉบับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการการพัฒนาทักษะการโค้ชและวิทยากรกระบวนการสำหรับวิศวกรสังคม

วันที่ 6 ก.พ. 67 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการโค้ช และวิทยากรกระบวนการ สำหรับวิศวกรสังคม” (Reskill/Up Skills ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม) อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดี กล่าวว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคมมีส่วนสำคัญในการขับเคลือนในการพัฒนานักศึกษาวิศวกรสังคม ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคมนั้น จำเป็นต้องมีทักษะการโค้ชเพื่อวิศวกรสังคม และการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมในการสอนอย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะการโค้ช และวิทยากรกระบวนการ สำหรับวิศวกรสังคม” (Up Skills ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม) ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง โชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจาก คณะครุศาสตร์ …

โครงการการพัฒนาทักษะการโค้ชและวิทยากรกระบวนการสำหรับวิศวกรสังคม Read More »

อบรมการประยุกต์ใช้ChatGPTเพื่อยกระดับผลลัพธ์การวิจัยและมหาวิทยาลัย

วันที่ 6 ก.พ. 67 เวลา 09.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ ChatGPT เพื่อยกระดับผลลัพธ์การวิจัยและมหาวิทยาลัย” ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย สามารถใช้ประโยชน์จาก ChatGPT ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมไปเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัย การสอนและการเรียนรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยสู่การขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Al-driven Organization) ต่อไป โดยมี ดร.อวิรุทธิ์ ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 6 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings)