Uncategorized

งานบริหารงานบุคคล

ประกาศ รายงาน กรอบอัตรากำลัง ข้อบังคับ แผน ประกาศ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ.2564 ประกาศดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 2 (1เมษายน63 – 30 กันยายน 63) สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารสำนักงาน สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 63 แนวทางการจัดทำคู่มือปฏิบัติงา แนวปฏิบัติราชการงานสนับสนุน ค่ากลางงานสนับสนุนวิชาการ สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5มิ.ย.62 โครงการอบรมแนวทางการจัดแบบประเมินเพื่อขอรับ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2562 โครงการบุคลากรดีเด่น รายงาน รายงานประจำปี 2563 บุคคล 12 ต.ค. 63 รายงานประจำปี 2562 บุคคล 18 ต.ค. 62 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ปี 2562 รายงานประจำปี 2561 สำนักงานอธิการบดี กรอบอัตรากำลัง กรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุน ปี 2561-2564 …

งานบริหารงานบุคคล Read More »

หน่วยงานภายใน

สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานคลัง หน่วยงานพัสดุ หน่วยงานบริหารงานบุคคล สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก.) งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ งานวิเทศสัมพันธ์ 3 ภาษา หน่วยตรวจสอบภายใน หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ งานอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง