Uncategorized

ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์

ประกาศทุนการศึกษา แบบฟอร์มทุนการศึกษา ประกาศทุนการศึกษา ประกาศทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประกาศทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ประการศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกาา 2564 ประกาศทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เลื่อนประกาศทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ประกาศทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมและสันบสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 แบบฟอร์มทุนการศึกษา แบบฟอร์มขออนุญาตไปสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศ แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ แบบฟอร์มปรับวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับอัตราเงินเดือนฯ แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา แบบฟอร์มขอขยายเวลาการศึกษา ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา 2557 (รศ.ดร.ดวงพร)

งานบริหารงานบุคคล

ประกาศ รายงาน กรอบอัตรากำลัง ข้อบังคับ แผน ประกาศ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ.2564 ประกาศดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 2 (1เมษายน63 – 30 กันยายน 63) สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารสำนักงาน สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 63 แนวทางการจัดทำคู่มือปฏิบัติงา แนวปฏิบัติราชการงานสนับสนุน ค่ากลางงานสนับสนุนวิชาการ สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5มิ.ย.62 โครงการอบรมแนวทางการจัดแบบประเมินเพื่อขอรับ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2562 โครงการบุคลากรดีเด่น รายงาน รายงานประจำปี 2563 บุคคล 12 ต.ค. 63 รายงานประจำปี 2562 บุคคล 18 ต.ค. 62 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ปี 2562 รายงานประจำปี 2561 สำนักงานอธิการบดี กรอบอัตรากำลัง กรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุน ปี 2561-2564 …

งานบริหารงานบุคคล Read More »

หน่วยงานภายใน

สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานคลัง หน่วยงานพัสดุ หน่วยงานบริหารงานบุคคล สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก.) งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ งานอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง