ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 7 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และประชุมออนไลน์ ด้วยระบบ zoom Cloud Meetings